تبلیغات
دسته نوشته های یک ذهن بیمار - دلمــان خـوش اســت که می نویســیم

دلمــان خـوش اســت که می نویســیم 

و دیگــران می خـواننــد 

و عــده ای می گـوینــد 

آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند 

و بعضــی مـی خنــدنـد 

دلمــان خـوش اســت 

به لــذت هــای کــوتـاه 

به دروغ هــایی که از راســت 

بـودن قشنــگ تـرند 

به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند 

یـا کســی عاشقمــان شــود 

با شــاخه گلی دل می بنــدیـم 

و با جملــه ای دل می کــنیم 

دلمــان خـوش می شــود 

به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی 

و وقــتی چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود 

چقـــدر راحـت لگـــد می زنیـــم 

و چــه ســــاده می شـکــنیم 

همــــه چیـــز را... 

برچسب ها:پاییز، متن های غمگین، قصه، تنهایی، عاشقانه، جملات عاشقانه، متن های زیبا،
♥ سه شنبه 23 شهریور 1395 ساعت 08:07 ب.ظ توسط mahdi Abdolmaleki نظرات()